tEATcher

Privacybeleid

Privacy Policy

In deze privacy policy kan je terugvinden op welke manier ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als cliënt. Deze privacy policy is in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De policy is van toepassing op deze website en op alle contacten tussen mijn (potentiële) cliënten of zakenpartners en mij. Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij akkoord met de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verzamel en verwerk.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Lauren ANECA, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Kerselaarstraat 13A en ondernemingsnummer 0759.990.644.

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via de volgende gegevens:

Verwerkingsdoeleinden

Ik verzamel uitsluitend de persoonsgegevens van cliënten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn activiteiten. Ik verwerk verschillende gegevens voor cliëntbeheer. Dit is afhankelijk van de dienst of het product die jij bij mij afneemt en gebruikt op deze website.

Ik verwerk jouw gegevens in het kader van mijn activiteiten en verzamel jouw gegevens om o.a. jouw vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, directe marketing en uiteraard jouw coaching traject op te starten.

Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

 • Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en ondernemingsnummer, social media-account, foto’s, afspraken, interne nota’s, …
 • Facturatie & financiële administratie: naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens, aankoopgeschiedenis, behandelingsgeschiedenis, …
 • Medische informatie: leeftijd, gewicht, lengte, geslacht, medische aandoeningen, voedingspatroon, bewegingspatroon, …
 • Technische informatie: IP-adres

De toestemming die jij geeft, is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (I) voorafgaand aan de intrekking, (II) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (III) in geval van rechtmatig belang van de verwerking. Ik heb de nodige maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe de mogelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. Rechtsgrond(en) van de verwerking persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), van de algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Ik zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer ik daartoe verplicht zou zijn door de wet. Ik deel alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

 • Hosting van mijn website: Vimexx
 • Nieuwsbriefdienst: Mailchimp
 • Serverbeheerder: Vimexx
 • E-mailmarketing: Mailchimp
 • Websiteverkeer: Google Analytics

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor cliënt zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 • Contactgegevens: tot 12 maanden, tenzij je eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.
 • Financiële administratie: tot 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Medische gegevens: tot 30 jaar (wettelijke verplichting)
 • Technische informatie: tot 12 maanden, tenzij je eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervanla ten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de cliënt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd om:
Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@teacher.be

Direct marketing

De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De cliënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
commission@privacycommission.be