tEATcher

Algemene voorwaarden

Ik ben Lauren ANECA, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Kerselaarstraat 13A en ondernemingsnummer 0759.990.644. Mijn e-mailadres is info@teacher.be.

Deel 1: Algemeen

a) De dienstverlener doet steeds een aanbod via de website.
b) De dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is wel het geldende aanbod.
c) De dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
d) Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de cliënt ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De cliëntconsument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).
e) Voor diensten of producten die via de website worden aangekocht, dient onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Deel 2: Trainings- en voedingstrajecten

a) Er zal altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. Hiervoor zal een voorschot betaald moeten worden van € 35,-. Dit intakegesprek kan enkel doorgaan nadat de dienstverlener deze betaling heeft ontvangen. Daarna kan de cliënt kiezen of hij het traject al dan niet wil verderzetten.
b) Wanneer de cliënt ervoor kiest om te starten met een traject, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de cliënt, zal de cliënt toch tot volledige betaling moeten overgaan.
c) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de activiteiten van de dienstverlener bestaan uit het geven van advies over voeding en beweging, en/of begeleiding van de cliënt in de breedste zin van het woord.
d) Bij de start van een traject zal de dienstverlener in overleg met de cliënt meedelen op welke tijdstippen de consultaties of sessies zullen plaatsvinden.
e) De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de cliënt vooropstelde. Dit is steeds afhankelijk van de inzet van de cliënt.
f) De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
g) De dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de cliënt de gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig beschikbaar stelt, tijdens het intakegesprek. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegeven informatie, ook indien deze afkomstig zijn van derden.
h) Wanneer de cliënt niet of niet tijdig de gevraagde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor de rekening van de cliënt.
i) De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de cliënt zijn verstrekt.
j) Indien de cliënt niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat hij/zij dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de dienstverlener. Alle afspraken moeten uiterlijk 24 uur op voorhand worden afgezegd, anders verliest de cliënt de beurt of zal er een vergoeding voor worden aangerekend.
k) Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden in onderling overleg tussen de dienstverlener en de cliënt. Wanneer de cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal hij/zij haar beurt verliezen of zal er een vergoeding van €25 voor worden aangerekend.
l) Bij het onderbreken van een traject wegens ziekte kan de overeenkomst voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.
m) In het geval voor onvoorziene omstandigheden (o.a. ziekte) heeft Dienstverlener de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren.
n) De toegang tot een gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, de accountgegevens en de inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de dienstverlener enige vergoeding of betaling verschuldigd is aan de cliënt. Wanneer de cliënt zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
o) Na beëindiging van een traject blijft de cliënt gedurende 1 maand toegang hebben tot haar gebruikersaccount. Hierna bezit de cliënt het recht niet meer om gebruik te maken van de door de dienstverlener geleverde diensten en producten. Het account van de cliënt zal worden afgesloten. Eventuele producten en diensten die tijdens de looptijd van het lidmaatschap zijn geleverd, blijven steeds eigendom van de dienstverlener. Deze worden na afloop van de overeenkomst niet meer aan de cliënt ter beschikking gesteld en mogen door de cliënt niet verder worden verspreid. Indien de Dienstverlener zou vaststel en dat de cliënt hierop een inbreuk pleegt, zal de cliënt een schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.000, – per vastgesteld inbreuk, onverminderd het recht van de dienstverlener om haar werkelijke schade te verhalen.
p) Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, is geheel voor eigen risico van de cliënt.
q) De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na de trainingen (al dan niet online). De cliënt is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van een contractuele tekortkoming, dan wel nalatigheid van de dienstverlener. De cliënt is dan ook verplicht om tijdig blessures, pijn of vermoeidheid, voor, tijdens of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in de lichamelijk conditie en dit zolang de overeenkomst loopt.
r) De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de aangeboden diensten. Tevens is de dienstverlener niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de cliënt onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen.
s) De dienstverlener zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
t) De dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de cliënt aan zijn/haar contractuele verplichtingen voldoet.
u) De overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat de cliënt ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer de
cliënt gedurende het traject wenst over te gaan tot annulering.
v) Wanneer de cliënt ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft hij/zij geen recht op enige terugbetaling.

Deel 3: Tarieven en betalingen

a) De activiteiten worden aangevat na de volledige betaling van de hoofdsom van het gekozen traject.
b) De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum, minstens voor aanvang van het traject.
c) Bij het niet betalen of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijkopeisbaar en is de cliënt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandeingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag.

Deel 4: Foto’s

a) De dienstverlener kan na toestemming van de cliënt foto’s nemen ten behoeve van hetmonitoren van de vooruitgang van de cliënt.
b) De dienstverlener zal nooit zonder schriftelijke toestemming van de cliënt fotomateriaal met beeltenis van de cliënt openbaar maken en/of verveelvoudigen in media. De cliënt zal hiervoor altijd expliciet om toestemming worden gevraagd voordat fotomateriaal met beeltenis van de cliënt (bv. voor-na foto) gepubliceerd of verveelvoudigd wordt in de media, waaronder de website en sociale media.

Deel 5: Verkoop E-books, online cursussen en producten

a) De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor cliënten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
b) De cliënt heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. De dienstverlener heeft het recht de cliënt te vragen naar de reden van herroeping, maar de cliënt is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de cliënt, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.
c) Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte schema’s, dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de cliënt voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij/zij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
d) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cliënt de dienstverlener (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
e) Indien de cliënt de goederen wil terugzenden moet dit in oorspronkelijke staat en binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij/zij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de dienstverlener. De cliënt is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
f) De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de cliënt.
g) Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de cliënt aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. Dit geldt voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik door de cliënt dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
h) Indien de cliënt de overeenkomst herroept, zal de dienstverlener alle tot op dat moment van de cliënt ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de cliënt terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de cliënt om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de cliënt heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
i) De dienstverlener betaalt de cliënt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de cliënt de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de cliënt uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de cliënt voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
j) Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de cliënt heeft opgegeven. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
k) De dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-7 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt de cliënt op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
l) Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de cliënt het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
m) De dienstverlener levert enkel binnen België en Nederland.
n) De cliënt is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener.
o) Indien later melding zou worden gemaakt van een gebrek van een fysiek product, dan komt de cliënt geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
p) De toegang tot onlinetrainingen is persoonlijk. Toegang tot de onlinetrainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.
q) Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een onlinetraining met derden, wordt de toegang de onlinetraining voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de dienstverlener de cliënt enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
r) De dienstverlener heeft de onlinetrainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van beweging en voeding. Met de onlinetrainingen wenst de dienstverlener de cliënt de nodige vaardigheden bij te brengen.
s) De dienstverlener biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de cliënt.
t) De cliënt dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de onlinetrainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de dienstverlener.

Deel 6: Alle diensten en producten van de dienstverlener

a) De dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
b) Voor zover de dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
c) Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. De dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Ze is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.
d) De dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De cliënt kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De dienstverlener kan hierbij evenwel geen enkele garantie bieden.
e) Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom.
f) Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.
g) Het is de cliënt ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. Partijen kunnen hiervan steeds afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.